Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru noi, astfel că este important sa vă facem cunoscut care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm, cum si care este scopul colectării acestora și cui le transmitem.

 

SC CLINIQMED CONSULT SRL este un operator privat de servicii medicale cu sediul în str. București, bl. 113, sc. B, parter, Giurgiu, Jud. Giurgiu, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J52/35/2010, CUI 26422261, tel. 0346102411, 0751174388, e-mail office@cliniqmed.ro .
SC CLINIQMED CONSULT SRL denumita în cele ce urmează „Clinica” și „Operatorul” procesează manual și automat, datele personale ale pacienților cu scopul de a oferi servicii de sănătate.

 

Prelucrarea de date cu caracter personal în cadrul Clinicii se va realiza prin respectarea cerințelor de confidențialitate și securitate descrise mai jos, cerințe care au drept finalitate păstrarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal. Cerințele de securitate în cadrul Clinicii se stabilesc la nivelul cerințelor de securitate a prelucrării de date cu caracter personal prevăzute de Legislația datelor cu caracter personal (legislația ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal), în special Regulamentul General privind Protecția Datelor/ GDPR (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a Legii 677/ 2001 si acte normative interne.

 

În sensul GDPR, următorii termeni au următoarea semnificație:

 • “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;
 • “prelucrare” înseamnă orice operațiune ori set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

 

Datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, operatorul asigurându-vă de faptul că nu urmează a fi prelucrate ulterior într-o modalitate incompatibilă cu aceste scopuri. Datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în mod legal, echitabil și transparent față de persoanele vizate.

 

Datele personale colectate și prelucrate de către Operator sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, in conformitate cu principiului „reducerii la minimum a datelor”.

 

Datele personale colectate și prelucrate de către Operator sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, in conformitate cu principiului „reducerii la minimum a datelor”.

 

Datele personale ce urmează a fi colectate și prelucrate de Operator, în acest scop, fara a se limita la acestea, sunt următoarele:

 • Date personale: numele și prenumele, CNP, adresa de domiciliu,seria și numărul actului de identitate, sexul, imaginea in zonele unde sunt instalate camere CCTV pentru supravegherea video, cetățenia, situație familială, profesie, caracteristici fizice, obișnuințe, telefon/fax, e-mail, semnătura;
 • Date privind starea de sănătate;
 • Date referitoare la detalii de plata : numar contu bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului banca; datale de valabilitate ale cardului bancar;
 • Date profesionale: functie, profesie, loc de munca, departament;
 • Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator, abonat, numărul asigurării de sănătate

 

De asemenea, Operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a prelucra datele Dvs. cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

 

Pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitați, avem nevoie de acordul dumneavoastra cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, acestea fiind necesare, dupa caz, pentru efectuarea investigatiilor si consultatiilor medicale, intocmirea dosarelor medicale, fiselor de aptitudine, biletelor de trimitere pentru investigații, consultatii sau internare, prescripții medicale etc, precum si pentru raportarile periodice către direcția de sănătate publică, CNAS, Ministerul Sănătății, centrele medicale ai caror abonați sunteți, societatile de asigurari, angajatorului (cu privire la rezultatele examenului de medicina muncii privind evaluarea aptitudinii de munca, fara ca acesta sa poata avea acces la rezultatele investigatiilor medicale si la eventualele diagnostice), angajatii, parteneriilor si colaboratorilor nostri cu care avem incheiate acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Refuzul de a exprima in mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor personale anterior enumerate, conduce la imposibilitatea furnizării serviciilor medicale specifice de către Clinică si la asumarea consecințelor acestui refuz.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 • dreptul de intervenție asupra datelor – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul la portabilitatea datelor – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul de opoziție – potrivit căruia aveți dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări ori să fie dezvăluite terților;
 • dreptul de retragere a consimțământului – potrivit căruia aveți dreptul de a vă retrage în orice momentul consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor Dvs. efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției, fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere în domeniu.

 

Oricare sau toate dintre drepturile anterior enumerate, pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate către Clinică, prin e-mail la adresa office@cliniqmed.ro, ori prin corespondenta la adresa din str. București, bl. 113, sc A+B+C parter, Municipiul Giurgiu, județ Giurgiu. Tratarea cu celeritate a cererilor Dvs. este o prioritate pentru noi, urmând a fi informat(ă) în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs.. Cu toate acestea, termenul de o lună anterior menționat poate fi prelungit în cazuri bine justificate cu maxim două luni, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor primite, împrejurare în care veți fi informat(ă) în mod corespunzător în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere in acest sens, aici.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor avand ca scopuri:

 • trimiterea de materiale informative;
 • oferire de reclame in sistem propriu sau de catre terti;
 • marketing si publicitate.

 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai persoanele vizate sau persoanelor fizice sau juridice care le prelucreaza in numele operatorului.

 

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Totodata, fiecare Utilizator are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care le privesc si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

 

Prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal a fost elaborată în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679, a Legii nr. 677/2001 si poate suferi modificari in conformitate cu evolutia prevederilor legislative in vigoare.